Славяно-русский Пролог по древнейшим рукописям

Тексты, источники, комментарии


Выбрать лист рукописи: <<< >>>

Выбрать дату Пролога:

ПРОЛОГ ТИПОГРАФ. № 164, ЛИСТ 50в

1 мъ с нима тремъ браⷮ҇-
2 є съ анфимомь· леѡ-
3 нтиємь· и єпрѣпиєⷨ҇ ⁘
4 Въ тъⷤ҇ дн҃ь· пренесениє
5 мощемъ прпⷣ҇бнаⷢ҇· ла-
6 зарѧ· иже пренесенꙑ
7 бꙑша ѿ кюпрьскаго
8 ѡстрова· при лвѣ ве-
9 лицѣмь и хⷭ҇олюбивѣ-
10 мь цⷭ҇ри· Въ тъⷤ҇ дн҃ь сщⷩ҇-
11 мч҃нка папꙑ и сщ҃но-
12 мⷱ҇ка· архипа єпⷭ҇па ско-
13 пѣльска· иже постра-
14 да при диоклитьꙗн ⷺ҇·
15 Въ тъⷤ҇ дн҃ь· Слоⷡ҇· ѡ разбо-
16 иницѣ сп҃сшемъсѧ
17 малꙑⷯ҇ ради слезъ
18 въ· і҃· дн҃ии ⁘
19 При маврикии цⷭ҇ри
20 бꙑⷭ҇ єтеръ разбої-
21 никъ въ странѣ
22 фрачьстѣи сверѣпъ
23 и жестокъ· такъ же
24 бѣ· ꙗко мнози єго не
25 могоша ꙗти· слꙑша-
26 въ же бл҃жнꙑи цⷭ҇рь

17 ОКТЯБРЯ

1 тремъ: Пл трии. 1–2 браⷮ҇є: Пл, С244 братьи. 2 анфимомь: далее Ю, Пг и, Пл и с. 3 єпрѣпиєⷨ҇: Пл, С244 єѹп-; Пг преп-; Тп161 купрѣпиѥмь.

Лазарь; Папа; Ригин

В С248 нет.
5 мощемъ: Пл -щии, Пг -щи. 5–6 лазарѧ: С244, С247S лазо-. 6 иже: Тп161 и. 6–7 пренесенꙑ бꙑша: Ю, Пл, С244 -нъ бѧше; Тп161 пропущено. 7 кюпрьскаго: Ю -ска; Пг ку-; С244 купрьска; Пл критьскаго. 9 и: Пл пропущено. 10–14 Въ... диоклитьꙗнⷺ҇: в Пл, Пг эти памяти опущены. 10–11 сщⷩ҇мч҃нка: Ф48 -къ. 11–12 и сщ҃номⷱ҇ка: С247S пропущено. 11–12 сщ҃номⷱ҇ка: Тп161 мч҃нка. 12 архипа: С247 па зачеркнуто, т.е. вышло архиєпⷭ҇па; в Синакс. ригина.

Слово о разбойнике

СР. ЭТОТ ТЕКСТ В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ
В Тп165 нет.
18 въ: Ю, Пл, Пг, Тп161, С248 нет. 18 ·і҃·: Пл десѧтии. 21 странѣ: Ю далее в. 23 такъ: С244 таковъ. 24 ꙗко: Пг далее и. 24 єго: Пл после могоша, С244 после ꙗти. 25 могоша: Тп161 можаху. 25 ꙗти: Пг далее и. 26 бл҃жнꙑи: Пл нет.

СЛАВЯНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Синакс. памяти, см. Пролог 2010, 222.

СЛАВЯНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Тр12, л. 201 об.–202 об. (нет конца); продолжение и разночтения по Тр39, л. 225а–226г.

И дрѹгꙑи разбоиникъ бѣ въ странахъ трачьскахъ. при маврикии цⷭ҇ри. сверѣпъ зѣло. и жестокъ. такъ же бѣ крѣпокъ. ꙗко не възмогоша ѥго ꙗти мнози воини. слꙑшавъ

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Пролог 2010, 222.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Иванов 2001 (Син. гр. 296, f. 388v–391v), разночтения по PG 89, col. 1112–1116 (PG1), 1140–1141 (PG2).

Ἐπὶ Μαυρικίου τοῦ βασιλέως ἐγένετό τις ἀρχιλῃστὴς ἐπὶ τὰ μέρη τῆς Θράκης ὠμὸς καὶ ἀπάνθρωπος καὶ τοιοῦτος ἦν ὡς καὶ τὰς ὁδοὺς ἐκείνας ἀβάτους πεποίηκε. Τοῦτον χειρώσασθαι πολλῶν στρατιωτῶν καὶ στρατηγῶν πάσῃ μηχανῇ ἐπιχειρησάντων καὶ μὴ δυνηθέντων, ἀκούσας

ОСНОВНОЙ СПИСОК: сентябрь – Юрьевский пролог второй пол. XIV в.

октябрь-ноябрь – Типографский пролог первой пол. XIV в.

РАЗНОЧТЕНИЯ: Пл, Пг, С244, С247 (С247S = С247, Ф48), Тп161 – полностью;
С248, Тп162, Тп165, Тр33, Ак31, Ак33, О10 – выборочно

Сокращенные обозначения рукописей и литературы