Славяно-русский Пролог по древнейшим рукописям

Тексты, источники, комментарии


Выбрать лист рукописи: <<< >>>

Выбрать дату Пролога:

ПРОЛОГ ТИПОГРАФ. № 164, ЛИСТ 122в

1 бꙑхъ мнихъ ⁘
2 Въ тъⷤ҇ дн҃ь· Чюдо ст҃аго
3 іѡ҃· злаⷮ҇ѹста· ѡ архе-
4 лѣ· и о покаꙗнии ⁘
5 Мужь инъ бѧше въ анті-
6 ѡхии· именемь архе-
7 ла· тъ бѧше сановї-
8 тъ и старѣи въ градѣ·
9 взиде же на лице єго
10 пѣгота· и много съ-
11 творивъ не може ѡ-
12 чиститисѧ ѿ неꙗ· пе-
13 чаленъ же бꙑвъ вель-
14 ми· не точью ꙗзѧ дѣ-
15 лѧ но и срама дѣлѧ· ї-
16 мже на ꙗвнѣ мѣстѣ
17 бѧше· и не можаше
18 ѹкрꙑтисѧ· ꙗкоже
19 многаждꙑ медли-
20 ти єму в дому своє-
21 мь и не исходити во-
22 нъ· и вси бо гнушаху-
23 сѧ єго· и ѿвращаху-
24 сѧ скарѣдующе ѥ-
25 же приближисѧ єму·
26 бѧше же єму приснꙑ-
27 и другъ· и тъ печа-
28 шесѧ видѧ и такого

10 НОЯБРЯ

Чудо св. Иоанна Златоуста об Архелае

СР. ЭТОТ ТЕКСТ В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ (9 ноября)

быхъ мнихъ·

СЛАВЯНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Житие Иоанна Златоуста – список ВМЧ Син176, л. 473б–474а, разночтения по Hansack I, 240–248.

Мѹжь же инъ бѧше въ антиохїи. именемъ архелаи1. тои бѧше сановитъ. и въстарѣи2 въ градѣ томъ3. взыде же на лице єго пѣгота. и много творивъ, не може ѡчиститисѧ ѿ неѧ. печаленъ же бывъ вельми. не точїю ꙗзѧ дѣлѧ. но и срама дѣлѧ. имже на ꙗвленѣ мѣстѣ бѧше. и не можаше ѹкрытисѧ. ꙗкоже многажⷣы медлити в домѹ своемъ и не исходити вонъ. вси бо гнѹшахѹсѧ єго. и ѿвраща||хѹсѧ скарѣдѹющесѧ єже приближитисѧ к немѹ. бѧше же ємѹ присныи дрѹгъ. ти печашесѧ видѧ и такого

1 H архела. 2 H старѣи. 3 H нет.

γέγονα μοναχός.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Hansack I, 240–248, разночтения по Halkin. Douze récits, sect. 9 (по TLG).

Ἀνὴρ δέ τις ἦν ἐν Ἀντιοχείᾳ, ὀνόματι Ἀρχέλαος. οὗτος ἦν ἀξιωματικὸς καὶ πρῶτος τῶν ἐν τῇ πόλει. ἐξήνθησεν οὖν ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ λέπρα, καὶ πολλὰ ποιήσας οὐκ ἠδυνήθη ταύτης καθαρισθῆναι. ἐθλίβετο οὖν μεγάλως οὐ μόνον διὰ τὴν νόσον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν αἰσχύνην, καθότι εἰς ἐπιφανῆ τόπον ἦν, καὶ οὐκ ἠδύνατο κρύψαι1 αὐτήν, ὡς καὶ πλειστάκις χρονοτριβῆσαι ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἀπρόσιτον. πάντες γὰρ ἐβδελύσσοντο καὶ ἀπεστρέφοντο αὐτόν, μυσαττόμενοι καὶ πλησιάσαι αὐτῷ. ὑπῆρχε δὲ αὐτῷ γνήσιος φίλος, καὶ ἐθλίβετο θεωρῶν αὐτὸν οὕτω

1 Η ἀποκρύψαι.

ОСНОВНОЙ СПИСОК: сентябрь – Юрьевский пролог второй пол. XIV в.

октябрь-ноябрь – Типографский пролог первой пол. XIV в.

РАЗНОЧТЕНИЯ: Пл, Пг, С244, С247 (С247S = С247, Ф48), Тп161 – полностью;
С248, Тп162, Тп165, Тр33, Ак31, Ак33, О10 – выборочно

Сокращенные обозначения рукописей и литературы