Славяно-русский Пролог по древнейшим рукописям

Тексты, источники, комментарии


Выбрать лист рукописи: <<< >>>

Выбрать дату Пролога:

ПРОЛОГ ТИПОГРАФ. № 164, ЛИСТ 100в

1 зѣ хⷭ҇вѣ козма и да-
2 мьꙗнъ· и ѹсписта
3 и зѣло· да тѣмь пу-
4 темь имже вниде
5 исперва· злодѣи дь-
6 ꙗволъ змиꙗ· тѣмь-
7 же пакꙑ изиде изъ-
8 гнана· изгонѧщи же
9 сѧ єи ѿ ѹстъ єго ст҃ꙑ-
10 ма козмою и дами-
11 ꙗномь безмездни-
12 кома· и видѣша вси
13 ту сущеи людьє· ѿ
14 ст҃ою бꙑваѥмаꙗ·
15 и ишедши змиꙗ до
16 конца· абьє възпї
17 мужь тъ гл҃ѧ· никто-
18 же не възложи рукꙑ
19 на змию· повелѣ бо
20 сѧ єи ити въ геѡну
21 ѡгньную· идеже че-
22 рвь неѹсꙑпаꙗи· то
23 же єму гл҃ющю· неви-
24 дима бꙑⷭ҇ змиꙗ· мо-
25 лбою ст҃ою безмездь-
26 нику ⁘ Въ тъⷤ҇ дн҃ь
27 слоⷡ҇· ѡ женѣ постници·
28 Нѣкто мнихъ иде в да-

1 НОЯБРЯ

1 ѿходить: Ак33 ѿбѣгаєть. 2 бо: Тп161 нет. 3 бчелꙑ: Ю, Тп161 пч-. 3 тако: Ю, Пл и др. далее и. 3–4 обьѥстивꙑи: Ю, Пл обьꙗ-; Тп161 объꙗстливꙑи; Пг, С244, С248 обьꙗдливыи. 4 чл҃вкъ: Ю, Пг, С244, Тп161 нет (= источник). 5 ст҃го дх҃а: С244 др. пор. слова. 5 дх҃а: Пл прогонить. 6 ѿврещи: Ю, Пг ѿврести; Тп161 -щисѧ. 6 сладъкаꙗ: Тп161 -аго. 7–8 простѹю пищю: ожидался бы ТП, но, вероятно, отнесено к ѿврещи. 8–9 створити: Пл -ть; Пг -ри; Тп161 тв-. 11 чревѹ: С244 пропущено. 11–12 работающимъ: Ю, Пл и др. -тавъшимъ. 12–14 сѣдоша... игратъ: ср. Исх 32.6. 18 ѹбо: Ю, С244, Тп161 далее и. 20 б҃ъ: Ю, Тп161, С248 далее въ. 20 славѹ: Ю и все др. -ва. 21 стѹдъ: Ю, Пл и все др. -дѣ, далее ихъ (Пг студѣхъ); ср. Флп 3.19. 21 преложи: Ю, Пл и др. нет, вместо этого мꙑслѧщеи (С244, Тп161 -ще, Пл -ѧше) земнаꙗ (Флп 3.19). 22–24 брашно... ѹпразнить: 1 Кор 6.13. 22–23 брашно... брашнѹ: Пл чрево брашно и брашно чреву. 22 брашно: С244 -на. 22 а: Ю, С244, Тп161 и. 24 та и си: Тп161 обою. 24 да: С244 и; Ю, Тп161 нет.

Слово о жене постнице

СР. ЭТОТ ТЕКСТ В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ

хⷭ҇вѣ козма и дамианъ. ѹсписта єго зѣло. да тѣмъ пѹтемъ имже вниде исперва злодѣи диꙗволъ змии. да тѣмже пакы ижⷣенѹⷮ҇ єго. изгонѧщи же сѧ змиꙗ ѿ ст҃ою. изникнꙋ излѣсти ѿ ѹстъ єго. видѧхꙋ же вси людиє чюдеса ст҃ою бывающа ѿ нею. изшедши же єи до конца. возбнѹ мꙋжь и возпи гл҃ѧ. никтоже да не възложить рꙋкы на змию. повелѣ бо сѧ єи ити в геѡнѹ ѡгню. гдеже и червь неѹсыпаꙗи. то ємѹ гл҃щю и невидима быⷭ҇ змиꙗ.


СЛАВЯНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Скитский патерик – Veder 20:16А, список S1 (Leiden, UB, Scal. 74), разночтения по изданию.

Грѧдꙑи ѥтеръ старець и пришеⷣ къ камени·

τοῦ κυρίου1 Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ὕπνῳ βαθεῖ κατήνεγκαν αὐτόν, ἵνα δι' αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, δι' ἧς εἰσήλθεν ὁ ἀρχέκακος διάβολος ὄφις, δι' αὐτῆς πάλιν ἐξελάσωσιν αὐτόν. ἐλαυνομένου δὲ τοῦ ὄφεως ὑπὸ τῶν ἁγίων προέκυψεν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. ἑώρα δὲ πᾶς ὁ λαὸς τὰ θαύματα τὰ γινόμενα ὑπὸ τῶν ἁγίων. ἐξελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς τέλος διυπνίσθη ὁ ἀνὴρ καὶ ἐβόησεν λέγων: μηδεὶς ἐπιβάλῃ χεῖρα ἐπὶ τὸν ὄφιν: ἐντέταλται γὰρ αὐτῷ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἀφανὴς ἐγένετο ὁ ὄφις.
1 др. сп. Χριστοῦ.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Син. гр. 163, f. 198v–199.

Ἐπορεύετό τις τῶν πατέρων ἐπὶ τὴν ἔρημον καὶ παρακύψας εἰς πέτραν

ОСНОВНОЙ СПИСОК: сентябрь – Юрьевский пролог второй пол. XIV в.

октябрь-ноябрь – Типографский пролог первой пол. XIV в.

РАЗНОЧТЕНИЯ: Пл, Пг, С244, С247 (С247S = С247, Ф48), Тп161 – полностью;
С248, Тп162, Тп165, Тр33, Ак31, Ак33, О10 – выборочно

Сокращенные обозначения рукописей и литературы