Славяно-русский Пролог по древнейшим рукописям

Тексты, источники, комментарии


Выбрать лист рукописи: <<< >>>

Выбрать дату Пролога:

ЮРЬЕВСКИЙ ПРОЛОГ, ЛИСТ 26г

1 сущии назарѧне ѹстрашатьⷭ҇
2 посла же ѥго свѧзана преⷣ собою·
3 и пришеⷣ в назарефъ повелѣ прі-
4 вести зосиму· и реⷱ҇ исповѣжь
5 своѥ волшьство· ꙗко звѣри о-
6 чаровалъ єси· он же исповѣда
7 себе крⷭ҇тьꙗна· и повелѣ повѣ-
8 сити и стремьглавь· и каме-
9 нь великъ навѧзати на вꙑю є-
10 го· и ногтꙑ строгати· по семь
11 паки впроси и· да исповѣсть
12 чарꙑ· зосима же реⷱ҇ хⷭ҇ъ б҃ъ мои·
13 и тъ посла звѣри на ѹтѣшень-
14 є мнѣ в пустꙑню· и реⷱ҇ кнѧзь
15 аще звѣрьє послушаюⷮ҇ б҃а твоѥ-
16 го· повели да придеть звѣрь є-
17 динъ· и вси с тобою вѣруѥмъ·
18 и реⷱ҇ зосима гⷭ҇и їсⷭ҇е хⷭ҇е послушаї
19 мене раба твоєго· посли сѣмо
20 лва страшна да ми послужи-
21 ть· и внезапу вскочи левъ стра-
22 шенъ в граⷣ· и вси вѣдѣвше ра-
23 збѣгошаⷭ҇· и пришедъ левъ подꙸ-
24 держа камень иже бѣ навѧза-
25 нъ на вꙑю зосиму· реⷱ҇ же кнѧ-
26 зь зосима повели кротку бꙑ-
27 ти звѣри да тѧ ѿрѣшимъ· и ра-
28 зрѣшиша и ѿ ѹзъ· всхотѣ же
29 и кнѧзь послати ї ко цⷭ҇рви· зоси-
30 ма же помолисѧ б҃у· предасть
31 дх҃ъ свои гⷭ҇ви· крⷭ҇тьꙗне же спрѧ-
32 тавше тѣло ѥго· погребоша чⷭ҇тно
33 на мѣстѣ знаємѣ· Во тъⷤ҇ дн҃ь
34 ст҃го ануриꙗ· єпⷭ҇па· и веневенда

19 СЕНТЯБРЯ

1 устрашатьTђ: Пл -аютсѧ. 2 посла же ¬го: Тп161 и посла и. 2 свѧзана преD собою: Пг, О10 др. пор. слов. 3–4 пр¶вести зосимy: Пл пропущено. 5–6 яко звэри очаровалъ 2си: О10 нет. 5 звэри: С244 -ии. 8 и (первое): С247, С244, Пг, Тп161 ¬го; Пл нет. 8 стремьглавь: С247 стремо-; Тп161 стремь главою, текст наведен. 9 навѧзати: Тп161 прив-. 9 выю: С247 выи. 10 ногты: далее С247 великы желэзными, С244, Пг желэзнь¶. 10 строгати: далее С247, С244 и, Пг, О10 его, Тп161 я. 10 семь: С244, Пг томь. 11 паки: Тп161 нет. 11 впроси: Пл въсп-. 11 и: С247, С244, Пг, Тп161 2го. 13 и: С247 нет. 14 мнэ: Пг после звэри; Тп161 ко мнэ, после посла. 14 пyстыню: С247 -ни. 15 послyшаюUђ: Пг сл-. 16–17 звэрь 2динъ: С247, С244, Пг др. пор. слов. 19 тво2го: С247, С244, Пг, О10 св-; С247, С244, О10 далее и. 19 посли: Пл пошли; С247 и все др. пyсти. 21 внезапy: Тп161 wбаче. 21 вскочи: Ак33 ск-. 22 в: С244 пропущено. 22 вэдэвше: С247 и др. ви-. 23–24 подfдержа: С247, С244, Тп161, О10 -жаше. 24 камень: С244 -не. 24–25 навѧзанъ: Тп161 нет. 25 выю: Тп161 выи. 25 зосимy: Тп161 ¶зосимы; Пг зосимовy. 25 реcђ: С247, С244, Тп161, Ак33 возва; Пг возвав. 25–26 кнѧзь: С247, С244, Тп161, Ак33 далее съ града и реcђ, Пг с града реcђ; С244 далее еще сии. 26 зосима: Пг -мо, Тп161 изосимо. 27 звэри: С247 -рю; Тп161 после повели. 27 §рэшимъ: С247 §рэшать. 28 и: Пл нет. 29 и: С247, С244 и др. нет; Пл после послати. 29 : С247, С244, Тп161, О10 ¬го. 30 помолисѧ: С247, С244 мол∙въсѧ. 30 бŤy: Тп161, О10 далее и. 31 свои гTђви: С247, С244, Пг нет. 31 гTђви: Пл бгŤви. 31–32 спрѧтавше: Тп161 -аша. 32 тэло ¬го: Пг перед спрѧтавше. 32 погребоша: далее С247 ¬, С244, Пг 2го, Тп161 и. 32 чTђтно: С244, Тп161, О10 после 2го, Пг после спрѧтавше. 33 зна2мэ: Ак33 нез-.

Ианнуарий и др.

Тр33, Ак31 по КрР.
34 анyрия: С247, С244, Тп161, О10 иа-, вместо иануа-. 34 и: = Пл, вставка союза означает, что веневенда понималось как второе имя; С247 и все др. нет. 34 веневенда: С247 -дьска, С244 невенда.

|| ...сэD убо кнѧзь в назаровэ градэ. повелэ того въвести, стŤааго изосим¹... || ...хощеши ли да ти ннŤэ пришеD единъ § звэр∙и то тѧ прэпритъ. яко хсŤ снŤъ бжŤ∙и есть... и повелэ стŤго изосим¹ стремоглавь повэсити. стŤ¥и же бжŤ∙и изосима стремwглавь висѧ молѧаше бгŤа глŤѧ. гŤи ¶сŤе хŤе снŤе... посли ннŤэ единого § левъ давъ тому дхŤъ глŤщь на пwсрамлен∙е сотонино и слугъ егw. еще же ем¹ мwлѧщусѧ. приде левъ свэрэпъ. и скрегча зуб¥ на судищи сэдѧщу кнѧзю. и народу стоящу. и ни единого же вредѧ. и видэвъ стŤаагw || изосимуў. стремwглавь повэшOе@, купнw с кам¥комъ. шеD к нему и самъ управивсѧ поDя кам¥къ. воини же кнѧжи видэвше лва побэгоша домови... и wставивъ и шеD пак¥ управивсѧ wблегчи кам¥къ иже на в¥и стŤго изосим¥... || ...лву же пwDдержаащу кам¥къ на в¥и стŤааго. и повелэ кнѧзь снѧти стŤааго изосиму.

СЛАВЯНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Синакс. память, см. Пролог 2010, 90–92.

Καθεσθεὶς οὖν ὁ ἄρχων ἐν Ἀναζαρβῷ τῇ πόλει κελεύει εἰσαχθῆναι αὐτῷ τὸν ἅγιον Ζώσιμον... «...Θέλεις, εἰσέλθῃ ἓν τῶν θηρίων καὶ αὐτό σε πείσει ὅτι ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐστιν.» ... Καὶ ἐκέλευσεν τὸν ἅγιον Ζώσιμον κατὰ κεφαλῆς κρεμασθῆναι καὶ λίθον κατὰ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ κρεμασθῆναι. Καὶ ὁ ἅγιος Ζώσιμος κατὰ κεφαλῆς κρεμάμενος σὺν τῷ λίθῳ ηὔχετο λέγων: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ... ἐξαπόστειλον ἐνταῦθα ἕνα λέοντα ἐμπνευματώσας αὐτῷ πνεῦμα λαλοῦν εἰς αἰσχύνην τοῦ Σατανᾶ καὶ τῶν τούτου ὑπηρετῶν.» Ἔτι δὲ αὐτοῦ εὐχομένου ἦλθεν λέων μαινόμενος καὶ βρύχων τοῖς ὀδοῦσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, καθεζομένου τοῦ ἄρχοντος καὶ παντὸς τοῦ ὄχλου περιεστῶτος, μηδένα καταβλάπτων. Καὶ ἰδὼν ὁ λέων τὸν ἅγιον Ζώσιμον κρεμάμενον ἐπὶ κεφαλὴν ἅμα τῷ λίθῳ, ἀπελθὼν πρὸς αὐτὸν καὶ ἑαυτὸν ὀρθώσας ὑπερβάσταζεν τὸν λίθον. Ἡ δὲ τάξις ἰδοῦσα τὸν λέοντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἔφυγεν... Καὶ καταλείψας αὐτὸν [τὸν ἄρχοντα] ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, πάλιν ἀπελθὼν καὶ ὀρθώσας ἑαυτὸν ὑπεκούφιζεν τὸν λίθον ἐκ τοῦ τραχήλου τοῦ ἁγίου Ζωσίμου. ... τοῦ δὲ λέοντος ὑποκουφίζοντος τὸν λίθον ἐκ τοῦ τραχήλου τοῦ ἁγίου, ἐκέλευσεν ὁ ἄρχων κατενεχθῆναι τὸν ἅγιον Ζώσιμον.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Пролог 2010, 91–92.

ОСНОВНОЙ СПИСОК: сентябрь – Юрьевский пролог второй пол. XIV в.

октябрь-ноябрь – Типографский пролог первой пол. XIV в.

РАЗНОЧТЕНИЯ: Пл, Пг, С244, С247 (С247S = С247, Ф48), Тп161 – полностью;
С248, Тп162, Тп165, Тр33, Ак31, Ак33, О10 – выборочно

Сокращенные обозначения рукописей и литературы