Славяно-русский Пролог по древнейшим рукописям

Тексты, источники, комментарии


Выбрать лист рукописи: <<< >>>

Выбрать дату Пролога:

ЮРЬЕВСКИЙ ПРОЛОГ, ЛИСТ 25а

1 нию архиєпⷭ҇пу кюпрьску·
2 и възвѣстивѣ єму ꙗко пр҃рⷪ-
3 къ єсть и не обинуєтьⷭ҇ лица
4 чл҃вча· ѥгда же приближи-
5 стасѧ к граду єго· и ꙗвисѧ є-
6 му анг҃лъ о нею и пусти въ
7 срѣтениѥ има· и реⷱ҇ ни в гра-
8 до-сь влазита· тогда в собѣ рѣ-
9 ста во истину вѣ согрѣшихоⷡѣ
10 что ѹбо себе оправдаєвѣ· бу-
11 ди ꙗко они наю бес правдꙑ
12 ѿлучиша· ѥда ѹбо и сь пр҃ркꙸ·
13 се бо б҃ъ ꙗви єму о наю· и за-
14 зрѣста о себѣ ꙗже створиста·
15 тогда вѣдѣвъ срⷣцевѣдець б҃ъ
16 ꙗко во истину зазрѣста себѣ·
17 и сказа о нею оц҃ю єпифани-
18 ю· пустивъ же приведе ꙗ· и ѹ-
19 тѣшивъ приꙗтъ ꙗ в прича-
20 стиє· и написа архиєпⷭ҇пу а-
21 лександрьску гл҃ѧ· приими
22 чадѣ твои покаꙗста бо сѧ во
23 истину· и реⷱ҇ старець се єсть и-
24 цѣлениѥ чл҃вку· и сему хо-
25 щеть б҃ъ· да чл҃вкъ изложить
26 соблазнъ свои преⷣ б҃а· слꙑша-
27 вꙑи же се браⷮ҇ створи по слове-
28 си старчю· и шедъ толкну въ
29 двери братнѧ он же ꙗко то-
30 кмо очюти браⷮ҇ ѹтрь· преже
31 єго покаꙗсѧ и ѿверзе єму· и
32 лобꙑзастасѧ ѿ дш҃а и бꙑⷭ҇ обѣ-
33 ма миръ великъ· б҃у же нашеⷨ҇·
34 Мцⷭ҇а тогоⷤ҇ въ· иі· дн҃ь· ст҃го сщ҃но-

17–18 СЕНТЯБРЯ

1 кюпрьскy: С244 -комy; С247 кyпрьскомy. 2 възвэстивэ: есть только в части рукописей Скитского патерика, нет в греч. 4 члŤвча: С247 члŤвкмъ; С244, Пг, О10 члŤвкy; Тп162 -чTђка. 4–5 приближистасѧ: Пл -жас-; Пг -житсѧ. 5–6 и явисѧ 2мy ангŤлъ о нею: С247 пропущено. 5–6 2мy: Пг има. 6 ангŤлъ: С244 и все др. (кроме Пл) нет. 6 пyсти: Тп162 посла (= КрР). 6 въ: Тп161 на. 7 срэтени¬: Тп161 устр-. 7 има: Тп161 после пyсти. 7–8 градо-сь: Тп162 -дъ сеи. 8 влазита: Пг -те; Ак33 възлэзите; Тп161, Тп162 входита; С247 не входита. 8 собэ: С247, С244, О10 се-. 9 вэ: Тп162 мы; Пг, Тп161 нет. 9 согрэшихоBэ: Пл -шивэ; Тп161 далее но. 10 убо: Тп161 нет. 11 наю: С244, Пг, О10 после бес правды, Тп161 после §лyчиста. 12 §лyчиша: Тп161 -иста. 12 убо и: Тп161 нет. 13 се бо: Тп161 но. 13 яви: Пл явисѧ. 14 о себэ: С247 и все др. (кроме Пл) себе (Пг собэ) о грэсэ. 14 себэ: Пл со-. 14 яже: С244, Пг, Тп161, Тр33 2же. 15 тогда: Тп162 да ¬гда. 15 вэдэвъ: С247, С244, Пг и др. ви-; Тп161 далее я. 15 срDцевэдець: С244, Пг -ви-. 16 истинy: С244 -ннy, так и в строке 23. 17 оцŤю: С247 пакы. 17–18 2пифанию: С244, Пг, Тп162, Тр33 -нy. 18 пyстивъ: С247 послав. 18 же: О10 нет. 18 приведе: С247 призва. 20 написа: Тп162 далее къ. 20–21 александрьскy: О10 о-. 22 твои: Тп162 св-. 22 бо: С244, О10 нет. 23 старець: Тп161 нет. 24 члŤвкy: Тп161 далее яко. 25 да: О10 далее и. 26 соблазнъ свои: Пг, Ак33 соблазны своя. 26–27 слышавыи: С247, Пл и др. -ав. 27 браUђ: Тп161 -та. 27 створи: Тп161 -иста. 28 толкнy: Пл -yвъ. 29–30 токмо: Тп161 пропущено. 30 браUђ: С244 и; С247 и все др. (кроме Пл) нет = источник. 30 утрь: Тп161 внy-. 31 покаясѧ: Тп161 покая. 31 2мy: Тп162 далее двери. 32 лобызастасѧ: С244, Пг, О10, Тп162 лобз-; С247 цэловастасѧ. 32 быTђ: Тп162 далее има. 32–33 обэма: С247, Тп161 има. 33 бŤy же нашеNђ: С247 и др. нет.

Симеон

Тр33, Ак31 по КрР.
34 днŤь: С247, С244, Пг нет; С247 и все др. (кроме Пл) далее страTђ. 34 стŤго: Тп161 пропущено.

архи¬пTђпy кyпрьскy" възвэстиста1 ¬мy" яко прŤркъ ¬сть и не wбинy¬тьсѧ2 члŤвкy" ¬гда же приближистасѧ къ градy ¬го" и явисѧ ¬мy §3 нею" и пyсти въ срэтень¬ ¬мy4 и реcђ" ни въ градо-сь вълазита" тогда бывъша въ себэ рэста" во истинy вэ согрэшиховэ что убо себе wправьда¬вэ" бyди яко wни бес правды на §лyчиша" ¬да убо и сь прŤркъ се бо бŤъ яви ¬мy таиная5" и зазрэста себэ w грэсэ яже створиста" тогда видивъ срDцевэдець бŤъ" яко во истинy зазрэста себе" и сказа w нею wцŤю ¬пифанью" пyстив же приведе я и утэши и приятъ я въ причасть¬" и написа архи¬пTђпy алексаньдрьскy глŤѧ" приими чадэ твои покаяста бо сѧ во истинy" и реcђ старець" се ¬сть исцэлэнь¬ члBђкy" и семy хощеть бŤъ да члŤвкъ изложить соблазнъ свои предъ бŤа" слышавъ же6 братъ створи по словеси старцю" и шедъ толкънy въ двери братьнѧ" wнъ же яко токмо wчюти утрь" прэже его покаясѧ" и wтъверзе ¬мy лобзастасѧ wтъ дшŤа" и бы wбэма миръ великъ"
1 А2 възвэстивэ. 2 А2 далее лица. 3 А2 w. 4 А2 има. 5 А2 w наю. 6 А2 далее се, W2 си.

СЛАВЯНСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Синакс. память, см. Пролог 2010, 86.

τὸν ἐπίσκοπον τῆς Κύπρου ὅτι προφήτης ἐστὶν καὶ οὐ λαμβάνει πρόσωπον ἀνθρώπου. Ὡς δὲ ἤγγισαν τῇ πόλει αὐτοῦ ἀπεκαλύφθη αὐτῷ περὶ αὐτῶν, καὶ πέμψας εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν εἶπεν: Μηδὲ εἰς τὴν πόλιν ταύτην εἰσέλθητε. Τότε ἐν ἑαυτοῖς γενόμενοι εἶπον: Ἐπ' ἀληθείας ἡμεῖς ἐσφάλημεν, τί οὖν ἑαυτοὺς δικαιοῦμεν; Ἔστω ἐκεῖνοι ἀδίκως ἡμᾶς ἐχώρησαν, μὴ καὶ οὗτος ὁ προφήτης; Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψεν αὐτῷ τὰ περὶ ἡμῶν. Καὶ κατέγνωσαν ἑαυτῶν σφόδρα περὶ τοῦ πράγματος οὗ ἐποίησαν. Τότε ἰδὼν ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ὅτι ἐν ἀληθείᾳ κατέγνωσαν ἑαυτῶν ἐπληροφόρησεν τὸν ἐπίσκοπον Ἐπιφάνιον, καὶ πέμψας ἀφ' ἑαυτοῦ ἤνεγκεν αὐτοὺς καὶ παρακαλέσας ἐδέξατο εἰς κοινωνίαν, καὶ ἔγραψε τῷ ἀρχιεπισκόπῳ Ἀλεξανδρείας λέγων: Δέξαι τὰ τέκνα σου, μετενόησαν γὰρ ἐν ἀληθείᾳ. Εἶπεν δὲ ὁ γέρων ὅτι Τοῦτό ἐστιν ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦτο θέλει ὁ Θεὸς ἵνα ἄνθρωπος βάλῃ τὸ σφάλμα αὐτοῦ ἐπάνω ἑαυτοῦ καὶ δέηται τοῦ Θεοῦ. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἀδελφὸς ἐποίησε κατὰ τὸν λόγον τοῦ γέροντος, καὶ ἀπελθὼν ἔκρουσεν εἰς τὴν θύραν τοῦ ἀδελφοῦ. Ἐκεῖνος δὲ ὡς μόνον ἤσθετο αὐτοῦ ἔσωθεν πρῶτος αὐτῷ μετενόησεν, ἤνοιξέν τε εὐθέως καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους ἐκ ψυχῆς καὶ γέγονεν ἀμφοτέροις εἰρήνη μεγάλη.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:

Пролог 2010, 86–87.

ОСНОВНОЙ СПИСОК: сентябрь – Юрьевский пролог второй пол. XIV в.

октябрь-ноябрь – Типографский пролог первой пол. XIV в.

РАЗНОЧТЕНИЯ: Пл, Пг, С244, С247 (С247S = С247, Ф48), Тп161 – полностью;
С248, Тп162, Тп165, Тр33, Ак31, Ак33, О10 – выборочно

Сокращенные обозначения рукописей и литературы