Славяно-русский Пролог по древнейшим рукописям

Тексты, источники, комментарии


Выбрать лист рукописи: <<< >>>

Выбрать дату Пролога:

СОФИЙСКИЙ ПРОЛОГ, ЛИСТ 190в

1 апⷭ҇ла ананиѥ· Въ тъⷤ҇ дн҃ь слоⷡ҇
2 ѿ лимониса· что ради не въ-
3 ниде ст҃аꙗ б҃ца въ храмъ кю-
4 риꙗка попа· Кюриꙗкъ по-
5 пъ лаврꙑ каламонѧ· ꙗже
6 на ст҃мь иѥрданѣ поведа-
7 ше намъ гл҃ѧ· ꙗко въ ѥди-
8 нъ дн҃ь видѣхъ женѹ нѣ-
9 кѹю говеинѹ· въ багрѧнi-
10 чю ѡдѣнѹ· и с нею мѹжа
11 два· и сиꙗ въ сщ҃нѣ ѡбразѣ
12 чⷭ҇тна· стоꙗще внѣ клѣтi
13 моѥꙗ· азъ же разѹмѣхъ
14 сию женѹ вл҃дчцю нашю
15 бꙑти бц҃ю· сѹщема же съ
16 нѣю мѹжема· ст҃го iѡа
17 крⷭ҇тлѧ и ст҃го iѡа· б҃ослова·
18 и ѥѹнгелиста· излѣзъ же
19 азъ исъ клѣтчѣ· молихъ
20 ю вълѣсти въ клѣтцю мо-
21 ю· и створити мл҃твѹ· ѡ-
22 на же нѣ хотѣ· и бꙑхъ же
23 азъ до многа чаⷭ҇ молѧсѧ
24 и гл҃ѧ· да не възвращюсѧ
25 смеренꙑи пострамленъ·
26 и много ꙗко видѣ мѧ при-
27 лежаща· и прошениꙗ при-

1 ОКТЯБРЯ

1 апⷭ҇ла: Тр33 нет. 1 ананиѥ: Тп155, Тп160 и др. -ньи.

Слово от Лимониса

СР. ЭТОТ ТЕКСТ В ПРОСТРАННОЙ РЕДАКЦИИ
В Тп154 нет.
2 ѿ лимониса: Тп158 нет. 2 что: Тп159 чсо. 3 храмъ: Тп158 домъ. 4–5 попъ: Тп158 далее ст҃ꙑꙗ. 5–6 ꙗже на ст҃мь иѥрданѣ: Тп155 пропущено. 5 ꙗже: Тп158, Тр33 иже. 6 иѥрданѣ: С иерда. 6–7 поведаше: С, Тп159 -да. 8 видѣхъ: Тп155, Тп160, Тр33 далее во снѣ. 9 говеинѹ: С, Тп155, Тп159, Тп160 и др. говѣинꙑмь ѡбразомь (в ПрР говѣинѹ образомь). 9–10 багрѧнiчю: С, Тп155 и др. -цю. 11 сиꙗ: Тп155 сиꙗюща. 12 стоꙗще: Тп155, Тп158 -ща. 14 вл҃дчцю нашю: Тп155 после быти. 15 сѹщема: Тп155, Тп159 -има. 17 б҃ослова: С, Тп159 -вца. 18 и: Тп155 нет. 18 ѥѹнгелиста: С ѥуа-. 18 излѣзъ: Тп155 излѣ. 19 азъ: Тп155 после клѣтцѣ; С, Тп158, Тп159 нет. 19 клѣтчѣ: С -тцѣ; Тп159, Тр33 -ти. 19–20 молихъ ю: Тп155 -лихъсѧ; Тп158 -лѧхъсѧ. 19 молихъ: С, Тп159, Тп160 и др. молѧхъ. 20 въ клѣтцю мою: Тп155, Тп158 в клѣтцѣ моѥи, после молитву. 20 клѣтцю: С -ткѹ; Тп159, Тр33 -ть. 21 створити: С -ихъ; Тп159 -ри. 22 хотѣ: С, Тп159, Тр33 хотѧше; Тп160 хотѧще. 22 и бꙑхъ: С, Тп159, Тп160 и др. пребꙑхъ; Тп155 пребываше. 22–23 же азъ: С, Тп155, Тп158, Тп159 нет. 23 до многа: Тп155 многъ; отсюда начинается отрывок Тл. 23 молѧсѧ: Тп155 -шесѧ. 24 и: Тп163 ѥи. 25 смеренꙑи: Тп160 сми-; Тп155, Тр33 смиренъ; Тп155, Тп160, Тр33 далее и. 25 пострамленъ: Тл, Тп155, Тп159 и др. посрам-. 26 много: Тп159, Тр33 после мѧ. 27 – 190г1 и прошениꙗ прилагающа: Тр33 пропущено. 27 прошениꙗ: Тп155 прощеньꙗ.

ОСНОВНОЙ СПИСОК: Софийский пролог (вторая часть) середины XIII в.

РАЗНОЧТЕНИЯ: Л, П, С, Тп155, Тп157, Тп159 – полностью; Тп154 (Тп154S = Тп154, Тп160, Тп163), Тп158, Тп162, Тр33, Ув83 – выборочно;
фрагменты Ф, Ш, Тл

Сокращенные обозначения рукописей и литературы